ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Právne služby
Sme pripravení pomôcť Vám prekonať nástrahy právneho a podnikateľského prostredia pri uskutočňovaní Vašich podnikateľských zámerov, ako aj pri riešení bežných životných situácií.

Podporíme Vás pri plánovaní podnikateľskej vízie, tvorbe podnikateľského zámeru, založení obchodnej spoločnosti, získavaní potrebných oprávnení (licencií) a následnej realizácii Vašich cieľov. Máme skúsenosti s realizáciou fúzií a akvizícií, due diligence, developerskými a greenfield a brownfield projektmi.

Pomôžeme Vám aj pri zabezpečení financovania Vašich aktivít, vrátane optimalizácie transakcií z komplexného ekonomicko-právneho hľadiska a pri minimalizácií právnych rizík.

Ochránime Vaše práva a oprávnené záujmy, zastúpime Vás v súdnych konaniach a pri efektívnom a rýchlom uspokojení Vašich pohľadávok.

Vieme poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc aj pri riešení platobných ťažkostí, pri refinancovaní a pri reštrukturalizácií Vašich záväzkov.

Poskytujeme právne poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, ako aj subjekty štátnej správy, obce, orgány miestnej samosprávy a mimovládne organizácie.

Bankovníctvo a cenné papiere

Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb súvisiacich s oblasťou bankového a finančného práva.
Sme pripravení poskytnúť poradenstvo pri financovaní Vašich aktivít, vypracujeme a prerokujeme všetky zmluvy a dokumenty súvisiace s úvermi, zabezpečením úverov, factoringom alebo leasingom. [viac...]

Dane

Poskytujeme poradenstvo pre domácich i zahraničných klientov k daňovej problematike, najmä vo vzťahu k zdaňovaniu právnických a fyzických osôb v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.
Máme skúsenosti pri poskytovaní poradenstva a so zastupovaním klientov v konaniach vedených príslušnými daňovými úradmi a v správnom konaní pred súdmi. [viac...]

Duševné vlastníctvo a IT

Poskytujeme poradenstvo v súvislosti s ochranou a využívaním duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, priemyselného vlastníctva, ochranných známok, patentov a licencií.
Sme pripravení vypracovať pre Vás zmluvy a licencie na software a poskytnúť Vám poradenstvo pri ochrane duševného vlastníctva, vrátane registrácie do osobitných registrov. [viac...]

Fúzie a akvizície

Máme skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre predávajúcu aj kupujúcu stranu vo vzťahu k fúziám a akvizíciám pre zahraničných ako aj domácich klientov.
Sme pripravení poskytnúť Vám komplexné právne služby pokrývajúce due diligence, prípravu a realizáciu data room, právny audit a vypracujeme príslušnú transakčnú dokumentáciu. [viac...]

Konkurz a reštrukturalizácia

Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov obchodných spoločností, pre podniky v ťažkostiach ale aj pre veriteľov, ktorí chcú účinne ochrániť svoje práva.
Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním veriteľov pri efektívnom a rýchlom uspokojení ich pohľadávok, s realizáciou zabezpečovacích inštitútov a so zastupovaním vo všetkých typoch konkurzných a likvidačných konaní a pri reštrukturalizácii. [viac...]

Nehnuteľnosti a development

Poskytujeme komplexné právne služby pre vlastníkov nehnuteľností a investorov, pokrývajúce kúpu a predaj nehnuteľností, nájom a leasing nehnuteľností, vrátane prípravy stavebných a developerských projektov.
Zúčastníme sa s Vami na rokovaní s bankami a finančnými inštitúciami pri zabezpečovaní financovania Vašich projektov. [viac...]

Obchodné právo

Zastúpime Vás v konaniach na živnostenských úradoch, pred obchodným registrom a na iných ústredných či miestnych orgánoch štátnej správy. [viac...]

Pracovnoprávne vzťahy

Poskytujeme poradenstvo pokrývajúce všetky aspekty pracovnoprávnych vzťahov a disponujeme praktickými vedomosťami a znalosťami súdnej praxe v pracovnoprávnej oblasti.
Pochopenie vzájomných potrieb zamestnanca a oprávnených požiadaviek zamestnávateľa je základným predpokladom dosiahnutia úspechu v podnikaní. Sme pripravení pomôcť Vám nájsť rovnováhu v pracovnoprávnych vzťahoch. [viac...]

Súdne spory

Poskytujeme kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie fyzických aj právnických osôb (na strane žalobcu či žalovaného) v súdnych konaniach.
Dôsledne analyzujeme právny spor pred jeho začatím ako aj v jeho priebehu z pohľadu efektívnej a hospodárnej ochrany práv klienta. [viac...]

Verejné právo

Poskytujeme komplexnú právnu pomoc a poradenstvo pri verejnom obstarávaní, hospodárskej súťaži, ako aj vo vzťahu k správnemu právu a k právnym predpisom v oblasti stavebníctva a energetiky.
Poskytujeme právne poradenstvo pre subjekty štátnej správy, orgány miestnej samosprávy a mimovládne organizácie. [viac...]

Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme kvalifikovanú obhajobu v každom štádiu trestného konania, vypracujeme písomné podania, trestné oznámenia, sťažnosti, opravné prostriedky, žiadosti, vyjadrenia a návrhy podľa potrieb klienta.
Zastupujeme poškodených v trestnom konaní, uplatňujeme práva poškodených a náhradu škody, zastupujeme obete násilných trestných činov v konaní o odškodnení. [viac...]

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Naša advokátska kancelárie vykonáva autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorá zabezpečí rozhodnutie príslušnej správy katastra o návrhu na povolenie vkladu zmluvy do 20 dní a to bez zaplatenia zvýšeného poplatku za urýchlený vklad do katastra. [viac...]

Zaručený elektronický podpis

Pri poskytovaní služieb našou advokátskou kanceláriou zabezpečujeme klientom úsporu ich nákladov, úsporu súdnych a správnych poplatkov, ako aj úsporu času a komfort pri realizácii rôznych obchodných transakcií a pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi. [viac...]


Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]