ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
Naša advokátska kancelárie vykonáva autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorá zabezpečí rozhodnutie príslušnej správy katastra o návrhu na povolenie vkladu zmluvy do 20 dní a to bez zaplatenia zvýšeného poplatku za urýchlený vklad do katastra.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností spočíva nielen v spísaní zmluvy advokátom a zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov ale aj v posúdení, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii. [viac...]
Zaručený elektronický podpis
Pri poskytovaní služieb našou advokátskou kanceláriou zabezpečujeme klientom úsporu ich nákladov, úsporu súdnych a správnych poplatkov, ako aj úsporu času a komfort pri realizácii rôznych obchodných transakcií a pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnou správou, daňovými úradmi, živnostenskými úradmi, správou katastra a súdmi.

Naša advokátska kancelária od začiatku jej fungovania dôsledne vníma tempo zmien a sleduje najmodernejšie spôsoby poskytovania právnych služieb a bezprostredne nastúpila trend elektronizácie a digitalizácie a preto pri poskytovaní právnych služieb využíva zaručený elektronický podpis, ktorý klientom šetrí čas a zabezpečí značnú úsporu na súdnych poplatkoch napríklad pri zakladaní obchodných spoločností a ich zmenách v Obchodnom registri Slovenskej republiky, na správnych poplatkoch za návrh na vklad do Katastra nehnuteľností a súvisiacich notárskych poplatkoch. [viac...]


V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]