ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
Naša advokátska kancelárie vykonáva autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorá zabezpečí rozhodnutie príslušnej správy katastra o návrhu na povolenie vkladu zmluvy do 20 dní a to bez zaplatenia zvýšeného poplatku za urýchlený vklad do katastra.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností spočíva nielen v spísaní zmluvy advokátom a zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov ale aj v posúdení, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii. Advokát má povinnosť upozorniť účastníkov na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami musí uviesť priamo v zmluve.

Zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom podpisujú účastníci zmluvy pred advokátom, pričom nie je potrebné osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo matrike, z čoho vyplýva ďalšia úspora nákladov a času účastníkov autorizovanej zmluvy o prevode nehnuteľností. Využívanie zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária, umožňuje teda ďalšiu úsporu na poplatkoch súvisiacich s prevodom nehnuteľností.

Výhody autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností


správa katastra rozhodne o povolení vkladu autorizovanej zmluvy už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad a to bez zaplatenia zvýšeného poplatku za urýchlený vklad do katastra.

• vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností priamo u advokáta bez potreby návštevy notára (matriky) alebo správy katastra.
• nie je potrebné overovať podpisy autorizovanej zmluvy u notára alebo na matrike a teda ďalšia úspora nákladov a času účastníkov autorizovanej zmluvy.
• vyhotovenie podania na príslušnú správu katastra advokátom a zabezpečenie jeho doručenia príslušnej správe katastra.
• úspora katastrálnych poplatkov až o 50% pri podaní návrhu na vklad autorizovanej zmluvy o prevode nehnuteľnosti elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
• odborné spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom, t. j. eliminácia prípadov prerušenia katastrálneho konania alebo odmietnutia vkladu vlastníckeho práva správou katastra.
• overenie totožnosti účastníkov zmluvy či už na strane nadobúdateľa alebo prevodcu.Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]