ADVOKÁTSKA   KANCELÁRIA       ~       LAW FIRM       ~       RECHTSANWALTSKANZLEI
P E C H O  &  P A R T N E R S
JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Zakladajúci partner advokátskej kancelárie. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001) a Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1998).

Zameriava sa na bankovníctvo, investície, fúzie a akvizície obchodných spoločností, právne audity obchodných spoločností (due diligence), dane, právo hospodárskej súťaže, obchodné právo a súdne spory.

Podieľal sa na príprave zákona o konkurze a reštrukturalizácii a pripravoval stanoviská k právnym predpisom pre potreby Slovenskej bankovej asociácie.

Súčasne prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre problematiku ochrany osobnosti, mediálne právo a reklamu. Ovláda jazyk anglický a ruský.

Profesná prax:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (1998-2000)
Úrad vlády SR (2000-2001)
Advokátska kancelária JUDr. Bohuš Slezák (2001-2002)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (2002-2003)
Slovenská sporiteľňa, a.s. (2003-2007)


Bratislava • Bajkalská 9, 831 04 Bratislava
e-mail: pecho@pechopartners.sk
Služby
Právnici
Pro bono
Spoločensky zodpovedné podnikanie je od začiatku existencie našej advokátskej kancelárie našim kontinuálnym záväzkom správať sa pri poskytovaní právnych služieb eticky a prispievať k zlepšovaniu kvality života jednotlivca, rodiny, komunity, spoločnosti ako celku. [viac...]
Kontakt
Nitra • Piaristická 2
Bratislava • Bajkalská 9
Senica • Hollého 1315


JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD.
Advokát
Mobil: +421 903 693 003
E-mail: pecho@pechopartners.sk
E-mail: office@pechopartners.sk
[... viac informácií]